оп

Придатність до професійної діяльності – це сукупність психологічних і психофізичних властивостей, а також спеціальних знань, умінь і навичок які визначаються вимогами до людини конкретної трудової діяльності за двома критеріями: успішному оволодінню професією та ступенем задоволення, яке суб'єкт отримує від праці.

Профпридатність — не вроджена якість, а формується в процесі навчально-професійної та трудової діяльності та виявляє відповідність людини вимогам до конкретної трудової діяльності.

В описі будь-якої професії є перерахування цілого ряду професійно важливих якостей. Починаючи з особливостей фізичного розвитку і закінчуючи необхідним набором цінностей і принципів. В зв’язку з цим визначають два типи професійної придатності:

1. Абсолютну – придатність до професій такого типу, де необхідні спеціальні здібності.

2. Відносну – придатність до професій, оволодіння якими доступно практично будь-якій здоровій людині.

Визначити профпридатність можна за допомогою комплексу заходів з професійної орієнтації, які спрямовані на виявлення особливостей особистості, інтересів і здібностей з метою надання допомоги у виборі професій, що найбільш відповідають
індивідуальним особливостям людини.

В рамках профорієнтаційної роботи здійснюється професійний добір, тобто добір професій, професійних сфер та спеціальностей для конкретної людини на основі її індивідуально-психологічних особливостей з метою повноцінної реалізації себе і свого потенціалу в професійно-трудовій діяльності. А також професійний відбір – це система заходів, що дозволяє виявити людей, які за своїми індивідуальними особистісними якостями найбільш придатні до навчання і подальшої професійної діяльності за певним фахом.

У профвідборі професійна придатність оцінюється за такими
критеріями:

• за медичними показниками увага звертається на ряд протипоказань, що можуть сприяти зниженню надійності у роботі та спричинити розвиток захворювань, пов'язаних з професійною діяльністю;

• за освітніми показниками відбір здійснюється на основі конкурсних іспитів та спрямований на виявлення тих осіб, знання яких забезпечують успішне оволодіння або виконання певних професійних обов'язків;

• за психологічними показниками відбір спрямований на виявлення осіб, які за своїми здібностями та індивідуально-психофізіологічними можливостями відповідають вимогам, що зумовлюються специфікою навчання та діяльності за конкретним фахом.

Отже, чи обрана професія з урахуванням профпридатності визначається за двома критеріями. Перший критерій оцінки — ефективність праці, другий — внутрішня задоволеність своєю роботою і її результатами.